ഭഗവത് ഗീത യഥാരൂപം അദ്ധ്യായം 7 മുതൽ 12 വരെ


ഭഗവത് ഗീത യഥാരൂപം അദ്ധ്യായം 1 മുതൽ 6 വരെ

ഉപദേശാമൃതം 11  മന്ത്രങ്ങളും 

ഈശോപനിഷത്തിലെ 18  മന്ത്രങ്ങളും