ഉപദേശാമൃതം 11  മന്ത്രങ്ങളും 

ഈശോപനിഷത്തിലെ 18  മന്ത്രങ്ങളും