ഭക്തി ശാസ്ത്രി മലയാളം

മൊഡ്യൂൾ 1 ഈശോപനിഷദ്‌                                 മൊഡ്യൂൾ 2 ഉപദേശാമൃതം‌                  

മൊഡ്യൂൾ 1 ഈശോപനിഷദ്‌                              
 

ഒടുവിലത്തെ പരിണാമം: ശനി, 5 ഡിസംബര്‍ 2020, 1:32 രാവിലെ